Suntem şi pe:
Clinica Sante

Articolele zilei

Anunţ pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar

Publicat

- 488 vizualizări

LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" OCNA MUREŞ organizează concurs în data de  01.10.2014, ora 9’oo, pentru ocuparea postului de Bibliotecar şcolar, studii medii, perioada nedeterminată, normă întreagă, la Biblioteca Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş

Cadru legislativ:

•  Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011

•  OMECTS nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare

•  OMECTS nr. 5554/2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic

•  Hotărârea nr. 286/ 23.03.2011

Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele

CONDIŢII DE STUDII:

Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011

Art. 250. – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) “Pentru funcţia de bibliotecar, documentarist  şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist sau de redactor  şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu”.

• absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ,  secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul  şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

• pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist  şi de redactor  şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu.

Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute de HG 286/2011, sunt urmatoarele:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare, conform Legii nr.1/2011;

g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face – o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de bibliotecar:

• absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

• pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu, dar pe perioada determinată;

• cunoaşterea standardelor şi a bibliografiei de specialitate aferente domeniului;

• Windows (nivel mediu); Microsoft Office (nivel mediu); Tehnologii Internet (nivel mediu);

• abilităţi de lucru în echipă;

 • abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

În termen de 10 zile de la anunţarea concursului, candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare din strada Vadului, nr.1, Ocna Mures, de luni până vineri între orele 9’oo / 15’oo

Dosarul de concurs va conţine:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice  organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de căsătorie, după caz.

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (diploma de licenţă în specialitate (biblioteconomie, bibliologie) – copie; foaie matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate – copie;  diplomă de licenţă/colegiu /bacalaureat – copie; adeverinţă C.C.D. – curs iniţiere în biblioteconomie/ alte cursuri de biblioteconomie urmate la instituţii acreditate)

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae; scrisoare de intenţie;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

i) recomandare de la ultimul loc de muncă/ calificativul obţinut în ultimul an (pentru persoanele care au lucrat în sistemul de educaţie);

j) dosar cu şină.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă / proba practică (cunoştinţe pe calculator)

c) interviul

 

Data, ora şi locul organizãrii probei scrise: 01.10.2014, ora 9’oo, la Liceul Teoretic Petru Maior Ocna Mures, str. Vadului, nr.1, Ocna Mures, Alba, sală supravegheată video.

Data, ora şi locul organizãrii probei practice: 01.10.2014, ora 13’oo, la Liceul Teoretic Petru Maior Ocna Mures, str. Vadului, nr.1, Ocna Mures, Alba, sală supravegheată video.

Data, ora şi locul organizãrii interviului: 06.10.2014, ora 9’oo, la Liceul Teoretic Petru Maior Ocna Mures, str. Vadului, nr.1, Ocna Mures, Alba,  sală supravegheată video.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

  1. pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minimum 50 de puncte.)

  1. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
  2. Pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte

(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă)

  • probă scrisă – 40%;
  • probă practică (cunoştinţe de calculator) – 10%;
  • interviu – 50%.

Nota finală se va calcula după cum urmează: (P.S. * 0,4 + P.P. * 0,1 + I * 0,5)

TEMATICA

1.    Rolul bibliotecii şcolare

• Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar

2.    Dezvoltarea colecţiilor

• Mijloace de completare a colecţiilor

• Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

3.    Evidenţa colecţiilor

• Proceduri de evidenţa publicaţiilor

• Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de

primirea publicaţiilor)

• Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru  seriale)

• Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.

4.    Catalogarea publicaţiilor

• Scopul catalogării publicaţiilor

• Tipuri de cataloage

 • Organizarea cataloagelor

5.    Realizarea fişei bibliografice a cărţii

• Zonele ISBD (M)

• Punctuaţia ISBD

6.    Clasificarea. Cotarea publicaţiilor

• Scopul clasificării documentelor

         • Clasificarea zecimală universal (clase, subclase, indici auxiliari);

         • Tabele de autori. Semnul de autor

7.    Organizarea colecţiilor

         • Organizarea bibliotecii

         • Aranjarea cărţilor la raft

8.    Gestiunea bibliotecilor

 • Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

 • Inventarul bibliotecilor

 • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

9.    Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

  • Casarea publicaţiilor

 • Proceduri de casare în biblioteca şcolară

10.    Relaţii cu utilizatorii

•  Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

 • Serviciul de împrumut şi sală de lectură

  • Statistica de bibliotecă

•  Marketingul de bibliotecă

 

BIBLIOGRAFIE

·  Legea Bibliotecilor, nr. 334 / 31. 05. 2002, republicată şi actualizată.

·  Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011

·  Contractul colectiv de muncă unic nr.  59.276 din 2 noiembrie 2012

·  Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011

· Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de  documentare şi informare OMECTS  nr. 5.556 din 7octombrie 2011

· Manualul bibliotecarului şcolar,  Atelier didactic, Bucureşti, 2003

· Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M)

· Studii de biblioteconomie, Ex. Ponto,  Constanţa, REGNEALĂ Mircea, 2000

· Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice, Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C.Petrescu”, Bucureşti, 2004

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0258/870559, persoana de contact CODO EUGENIA, secretar şef

CALENDARUL CONCURSULUI:

 

1. Publicarea anunţului:20 august 2014

2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Liceul Teoretic Petru Maior şi verificarea dosarelor:20 august –2 septembrie 2014 între orele 9,00 si 15,00 (luni – vineri)

3. Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului: 2 septembrie  2014

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor:2 septembrie 2014

5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor:3 septembrie 2014 intre orele 9,00 – 12,00

6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor:3 septembrie  2014 ora 16,00

7. Susţinerea probei scrise şi a probei practice:1 octombrie 2014 ora 9’oo

8. Afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice: 2 octombrie 2014

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise:2 octombrie 2014 intre orele 9,00 – 11,00

10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor:3 octombrie2014

11. Susţinerea interviului:6 octombrie2014 ora 9’oo

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului:6 octombrie 2014

13. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 7 octombrie 2014

14. Numirea pe funcţie:8 octombrie 2014

 

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *