Suntem şi pe:
Clinica Sante

Ocnamureseni

MUŞATA-DACIA BOCOŞ-BINŢINŢAN – profesor universitar şi cercetător

Publicat

- 2.909 vizualizări

S-a născut la 31 August 1968 în Ocna Mureş. După ce a absolvit clasele I-IV în localitatea Unirea, a parcurs clasele gimnaziale şi apoi Liceul de Chimie Industrială din Ocna-Mureş, absolvindu-l în 1986.

Dimensiunile devenirii sale au fost marcate semnificativ de naşterea într-o familie de cadre didactice, de formarea sa într-o şcoală de calitate, cum este şcoala ocnamureşeană şi de experienţa şcolară, universitară, profesională şi de viaţă, dobândite într-un câmp de spiritualitate remarcabil, cum este cel transilvănean. Copil de dascăli cu vocaţie pedagogică – profesorii Maria şi Flaviu-Mircea Bocoş, Muşata Bocoş a trăit şi a înţeles alături de părinţi că educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, este viaţa însăşi, aşa cum afirma John Dewey. În paralel a trăit, a înţeles şi a (re)semnificat această afirmaţie alături de dascăli de excepţie ai Transilvaniei – modele profesionale şi umane care aveau să îi amprenteze semnificativ eforturile de autoformare, autodevenirea – şi faţă de care are un profund respect.

            Şi-a continuat studiile la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială, Secţia Chimie-Fizică (5ani, profil didactic), pe care a absolvit-o în 1991 cu excelenta medie de 9,85.

Îşi începe cariera didactică în toamna anului 1991, prin repartizare guvernamentală la terminarea facultăţii, ca profesor de chimie şi fizică la Grupul Şcolar Agricol din Turda, dar numai pentru o lună. A revenit imediat ca preparator universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială, prestând activităţi didactice de coordonare a practicii pedagogice a studenţilor – în cadrul programelor universitare ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

În 1994 a ocupat aici un post de asistent universitar, continuând activitatea didactică (prin seminarii), educaţională (coordonarea practicii pedagogice a studenţior) şi de cercetare educaţională. În 1997 şi-a încheiat doctoratul la aceeaşi universitate, dar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, susţinând teza cu titlul: „Problematizarea şi învăţarea prin descoperire în predarea şi învăţarea chimiei la clasele a IX-a şi a XI-a”.

            A avansat în funcţia de lector universitar în 1998, continuând acelaşi gen de activităţi şi predând discipline pedagogice. Trece apoi în 2001 la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei unde devine conferenţiar universitar (2003) şi apoi profesor universitar (2007). Remarc faptul că Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a urcat în numai 16 ani de la absolvirea facultăţii toate treptele unei cariere universitare de excepţie.

A obţinut certificate de specializări postuniversitare prin participare la un stagiu de pregătire a metodicienilor din universităţi, organizat de Ministerul Educaţiei (2001) şi la cursurile de formare ale Şcolii de vară, secţiunea „Didactica pentru didacticieni”, organizate de  Centrul Educaţia (2000 şi 2001).

A predat cursuri şi seminarii la disciplinele: Pedagogie, Metodica predării pedagogiei, Didactica disciplinelor pedagogice, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia curriculumului, Metodologia cercetării educaţionale şi altele la formele de învăţământ: licenţă, master, la distanţă, postuniversitare.            Activitatea sa didactică a fost punctată de elaborarea de cărţi pentru specialişti şi studenţi, contorizând 42 de titluri, din care 7 sunt cu unic autor (4 dintre acestea cu două ediţii, iar 4 indexate în baze de date internaţionale). Dintre celelalte 35 a coordonat singură sau în colaborare 20 lucrări.

            A mai realizat, singură sau în colaborare, 5 capitole în cărţi apărute în străinătate (Grecia, Polonia) şi 19 capitole în cărţi apărute în ţară (în edituri cunoscute din Cluj-Napoca, Iaşi şi Bucureşti). Pentru susţinerea activităţii didactice a elaborat 13 manuale (cursuri şi îndrumătoare) din care 12 – în cadrul unor proiecte europene.

            În general, lucrările sale pot fi valorificate, deopotrivă, de specialişti,  de educatori şi de educaţi, prin receptare activă, interactivă şi critică, prin implicare autentică în decodificarea textului şi metatextului. Prin structurare, prin modalitatea directă de adresare, prin tipul discursului nu doar descriptiv, ci, adesea, interogativ şi reflexiv, prin ilustrările, comentariile şi detaliile metodologice, lucrările sale se constituie în îndrumare utile practicienilor şi teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, formatorilor, cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăţământ şi studenţilor.

            Cartea „Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist” (2007) este prima lucrare, la noi, şi printre puţinele lucrări în lume în domeniul predării şi învăţării pedagogiei. Este prima carte din literatura pedagogică românească în care disciplinele pedagogice parvin la auto-analiză şi introspecţie cuprinzătoare, sub cerinţele practicii instructiv-educative.

Cartea “Instruirea interactivă” (2013) oferă repere teoretice şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile participative, sprijinindu-i pe cititori în construirea de  design-uri şi de medii curriculare cu potenţial activizator şi în realizarea unei instruiri active şi interactive. Departe de a fi o simplă expunere a unor opinii sau teorii privitoare la instruirea interactivă, cartea nu este numai o provocare actuală, ci şi o sursă bogată de sugestii şi de recomandări privind perfecţionarea procesului de instruire în ansamblu.

A organizat şi participat activ ca lector la Şcoli de vară, programe de formare iniţială destinate cadrelor didactice din învăţământul rural şi programe de formare continuă a cadrelor didactice şi ca formator în programe europene.

Apartenenţa sa la organisme profesionale include poziţiile:

–  membră a Asociaţiei Pedagogilor din România,

– membră a Societăţii Internaţionale Réseau des Enseignants de Chimie en Langue Française.

            Pentru meritele deosebite din activitatea didactică, profesoara Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a obţinut diplomele:

– Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2005

– Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2006

– Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2007.

Preocupările sale ştiinţifice se înscriu în domeniile: pedagogiei generale, didacticii generale, didacticii disciplinelor pedagogice, cercetării educaţionale, formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, practicii pedagogice. Rezultatele cercetărilor au fost cuprinse în 5 studii indexate ISI, 53 studii în reviste indexate BDI (din România, Germania, Franţa, Serbia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova), peste 90 studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate, peste 60 de comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

A coordonat sau colaborat la 17 proiecte şi programe de cercetare, din care 6 au fost cu finanţare europeană. Este coordonatoare a numeroase lucrări periodice din domeniul pedagogiei.

Este expert evaluator al proiectelor de cercetare naţionale CNCSIS şi membru în registrul de evaluatori al al proiectelor de cercetare ARACIS.

Îndeplineşte un număr important de funcţii legate de publicaţii din ţară şi străinătate:

– corespondentă a revistei „Trema”, a Facultăţii de Educaţie a Academiei din Montpellier, Franţa,

– membră în comitetul ştiinţific al revistei „Educaţia plus” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,

– coordonatoare a seriei „Ştiinţele educaţiei” din cadrul colecţiei „Universitaria” a Editurii Paralela 45 din Piteşti,

– coordonatoare a colecţiei „Ştiinţele educaţiei” a Editurii Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, în cadrul căreia s-au constituit seriile: „Suporturi curriculare”, „Didactica matematicii”, „Didactica biologiei”, „Didactica limbilor moderne”

– coordonatoare a colecţiei „Paedagogia” a Editurii Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

– coordonatoare a seriei „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, din cadrul colecţiei „Paedagogia” a Editurii Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,

– coordonatoare a colecţiei „Educaţia religioasă” la Editura Reîntregirea din Alba Iulia,

– coordonatoare a colecţiei „Educaţia religioasă” la Editura Sf. Mina din Iaşi.

Pentru meritele deosebite din activitatea de cercetare ştiinţifică, profesoara Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a obţinut premiile:

– Premiul Excelenţei Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2008

– Premiul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2009

– Premiul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru anul 2010.

Este conducătoare de doctorat în domeniul „Ştiinţe ale educaţiei”. Până în prezent, sub coordonarea sa, un număr de 14 doctoranzi din ţară şi din străinătate au obţinut titlul de doctor în ştiinţele educaţiei.

Catedra de Ştiinte ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, prin intermediul unităţii sale de cercetare denumită Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum şi în colaborare cu Institutul de Pregătire Didactică al Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, editează, sub coordonarea profesoarei Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan, la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, în cadrul colecţiei “Ştiinţele educaţiei”,  revista Educaţia 21”. Obiectivul major vizat prin editarea acestei reviste este crearea şi susţinerea unui spaţiu de reflecţie şi cercetare pedagogică larg, referitor la problematica educaţiei contemporane.

A prestat numeroase servicii pentru comunitatea academică în funcţii precum:

– Director al Institutului de Pregătire Didactică al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2006-2012),

– Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2007-2012),

– Director al extensiunilor specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” a Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – liniile română şi germană (2005-2008),

– Responsabil al specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” a Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, din cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (2005-2008),

– Director al Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori, existente în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – liniile română şi germană (1999-2005),

– Membră în Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005-2012),

– Cancelar al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1998-2001),

– Membră în Consiliul profesoral al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (1997-2012).

Reîntoarcerile – reale sau virtuale – în lumea şcolii ocnamureşene, reîntâlnirile cu foştii profesori, precum şi întâlnirile profesionale cu cadre didactice de la toate nivelurile sunt întotdeauna prilejuri de interacţiuni intelectuale, verbale, social-emoţionale şi afective, speciale. Acestea îi accentuează convingerea că nu se poate vorbi despre realizările unui om, fără a vorbi despre alţi oameni, care au sfinţit aceste realizări.

Iată o biografie de excepţie a unei personalităţi a cărei formare a început în familia şi şcolile  din Ocna Mureş, cu o activitate profesională de amploare rar întâlnită în universităţile româneşti, impresionantă prin realizările ştiinţifice cunoscute şi apreciate pe plan european. Este  pentru mine o cinste să prezint realizările sale şi vă îndemn, dragi ocneni, să vă mândriţi cu dumneaei.

Profesor Mircea Aurel Ciugudean

 

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *