Suntem şi pe:

Articolele zilei

Cauţi un job? Primăria Ocna Mureş angajează trei soferi

Publicat

- 297 vizualizări

 

Primăria Orasului Ocna Mureş organizează în data de 28.01.2013, respectiv 30.01.2012 orele 10.00, concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui număr de trei posturi de şofer în cadrul Serviciului de Transport Public Local al Orasului Ocna Mureş, Compartiment Transport Public Local, aflat in subordinea Consiliului Local Ocna Mureş.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Publicitate

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în:
– selecţia dosarelor;
–  proba practică;
–  proba scrisă;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) Opis – 2 exemplare ( unul ramane la dosarul de concurs si unul la candidat);
b) Cerere pentru participare la concurs;
c) Curriculum vitae;
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
e) copie xerox permis de conducere categoria “D” –minimum 5 ani vechime;
f) copie xerox atestat professional pentru transport public de personae in termen valabil;
g) aviz psihologic – de la un cabinet autorizat de ministerul transporturilor;
h) fişă medicală conducător auto profesionist
i) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ) ;
j) Cazierul conducatorului auto de la Serviciul de circulatie rutiera l judetului Alba;
k) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
l) recomandare de la ultimul loc de munca;
m) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
Actele prevazute la lit d) si e) vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se va depune la secretarul comisiei de concurs d-na Pop Mirela Ramona. Data limita de depunere a dosarului de concurs este 11 ianuarie ora 13.00.

BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocupare a posturilor de şofer:
Etapa I – proba practică;
Etapa II – proba scrisă;
1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 (actualizata) privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotararea nr.1391/2006 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
4. Ordinul nr.353 din 2007(actualizat) pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007

Relaţii suplimentare: se pot obţine la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umanesalarizare din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, telefon 0258871838, 0258871217 (int. 201), sau e-mail: contact@primariaocnamures.ro

Publicitate

Citește mai departe
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *